Gerinces gyűjtemény

I./ A gyűjtemény kialakulása

 • A Bakonyi Természettudományi Múzeum (BTM) 1972. május 17.-én nyílt meg a zirci apátság épületében.
 • Célja kutatni, gyűjteni és bemutatni a tágabb értelemben vett Bakony-hegység természeti értékeit.
 • Gyűjteményének alapját a veszprémi Bakonyi Múzeumból és a keszthelyi Balatoni Múzeumból származó anyagok adták, melyek között nagyszámú gerinces állat preparátuma is szerepelt.
 • E preparátumok "eredete" Lovassy Sándor (1940-ig a Balatoni Múzeum igazgatója) és Simon Gábor (lovasi preparátor) nevéhez fűződik.

Dr. Lovassy Sándor
(1855-1946)

 • Ornitológus, faunakutató, tanár. Tevékenysége különösen a madártan és a gazdasági állattan terén kiemelkedő.

 • Jelentős műve a "Magyarország gerinces állatai és gazdasági vonatkozásaik" (Budapest, 1927) című könyve.

 • A BTM gyűjteményében lévő anyagai (1972-ben): 122 madár és 15 emlőspreparátum.

II./ A gyűjtemény elhelyezése

Folyadékos készítmények formájában:

1./ Halak (Pisces)

2./ Kétéltűek (Amphibia)

a. - Farkos kétéltűek (Urodea)

b. - Farkatlan kétéltűek vagy békák (Anura)

3./ Hüllők (Reptília)

Az így elhelyezett tárgyi anyagot hígított formalinban és izopropil alkoholban tároljuk.

Száraz készítmények formájában:

4./ Madarak (Aves): bőr- és montírozott anyagokként, ill. fészkek, tojások

formájában

5./ Emlősök (Mammalia): bőr- és montírozott anyagokként, ill. csontok, trófeák

formájában.

    

    

A gyűjtemény tárgyainak nyilvántartása egyedileg leltározott formában történik (leltárkönyv, leírókartonok).

A gerinces gyűjtemény gyarapítását és gondozását 1972-től napjainkig a következő munkatársak végezték:

 • Bankovics Attila (1972 - 1975)
 • Máj Ferenc (1972 - 1975)
 • Szitta Tamás (1975 - 1977)
 • Ilosvay György (1975 - 1985)
 • Szvezsényi László (1977 - 1979)
 • Barta Zoltán (1979 -).

 • Mellettük mintegy 100 fő azoknak a személyeknek a száma, akik a jelenlegi gyűjtemény kialakításában részt vállaltak. (A gyűjtők, adományozók nevének részletes ismertetésétől helyhiány miatt el kell tekintenünk.)

A gyűjtemény alapállapotának a nyilvánosság számára történő első ismertetésére 1980-ban került sor: "Ilosvay György-Szitta Tamás: A zirci Bakonyi Természettudományi Múzeum gerinces- (Vertebrata) gyűjteménye" című munkájában. Publikációjuk szerint akkor (1977. december 31.-én) a gyűjtemény 271 faj 4279 példányát tartalmazta.

1./ Halak - Pisces

 • Halgyűjteményünk szinte teljes egészében a múzeum alapítása óta gyűjtött anyagból áll.
 • Miért? - Mert a gerinces gyűjtemény magvát képező keszthelyi, ill. veszprémi anyag nagyrészt száraz készítményeket (madár- és emlőspreparátumokat) tartalmazott.
 • A vizes élőhelyek fogyatkozásával gyűjteményünk jelentősége különösen napjainkban nőtt meg (bizonyító példányok!).
 • A jelenlegi anyag 2295 darab halpreparátumot tartalmaz - főleg Szitta Tamás, Ilosvay György és Barta Zoltán gyűjtéseiből eredően.
 • A gyűjtött anyag tárolása folyadékos készítmények formájában, üvegekben történik.
 • Az eddigi eredmények közreadása "A Bakony halai" című kiadványban történt meg.

2.-3./ Herpetológiai gyűjtemény - a kétéltűek (Amphibia) és hüllők (Reptília)

gyűjteményrésze

 • Múzeumunk igen értékes herpetológiai gyűjteményt mondhat magáénak.
 • Az alapgyűjtemény létrehozása jelentős részben dr. Marián Miklós és Szabó István herpetológus kutatók érdeme.
 • 1977-ben intézményünkbe kerül Marián bakonyi eredetű herpetológiai anyaga a szegedi Móra Ferenc Múzeumból (446 kifejlett példány és 309 lárva).
 • A gyűjtemény intenzív fejlesztése elsősorban dr. Ilosvay György nevéhez fűződik
 • Az alkalomszerű gyűjtők közül Bali József biológus-tanár nevét kell megemlítenünk.
 • A gyűjteményrész jelenleg 4667 darab kétéltűt és 353 darab hüllőt tartalmaz.
 • Az eddigi eredmények közreadására elsősorban "A Bakony hegység kétéltű és hüllőfaunája"című kiadványban került sor.

4./ Madarak - Aves

 • Madárgyűjteményünk magvát a keszthelyi múzeumból származó, ill. a LOVASSY SÁNDOR egykori gyűjteményét alkotó anyagok jelentik. Ezek egy része montírozott (azaz életszerűen felállított) állapotban lévő, hazánkban ma már ritkának számító faj. Egyes darabjaik gerincét jelentik állandó kiállításunknak is (például a Vörös Könyves tárlónak).
 • A gyűjtemény anyagának más részei SIMON GÁBOR lovasi preparátor keze alól kerültek ki, aki LACZKÓ DEZSŐ egykori múzeumigazgató kérésére mintegy fél évszázaddal ezelőtt a környék sok madárfaját kitömte a veszprémi múzeum számára.
 • A gyűjteményben kisebb mennyiségű bőrbetömött anyag is található.
 • A gyűjteményrész gyarapítása - elsősorban természetvédelmi, másodsorban anyagi okok miatt - napjainkban csak igen kismértékű. Intenzív fejlesztés csak az alapítást követő években, majd állandó kiállításunk 1990-es évekbeli átépítése idején folyt.
 • A gyűjteményrész jelenlegi anyaga 772 darab preparátumot tartalmaz.
 • Az eddigi kutatási eredmények különböző publikációkban láttak napvilágot (lásd például "A Keszthelyi-hegység és a Kisbakony madárvilága", "A Balaton-felvidék madárvilága" vagy a "Madarak a Bakonyban I." stb).

5./ Emlősök - Mammalia

 • A LOVASSY-féle gyűjtemény csupán néhány emlőspreparátumot tartalmazott (megrongálódott állapotuk miatt ezek jó része selejtezésre került).
 • Jelentős számú a PEJACSEVICS-FESTETICS-féle trófeagyűjtemény, ahol a tárgyak nagy részén a pontos lelőhelyi adatok is megtalálhatók.
 • A gyűjteményrész megalapozása "A Bakony természeti képe" kutatóprogram beindulásától kezdve történt meg a TTM Állattára parazitológiai munkacsoportjának tevékenysége révén. (A begyűjtött gazdaállatokat preparálásra átengedték múzeumunk részére.)
 • Értékes anyagokhoz jutott gyűjteményünk dr. Topál György és Bécsy László gyűjtőmunkája nyomán is.
 • 2006-ban trófea-anyagunk jelentősen gyarapodott dr. Bativai-Schüle Imre ajándékozása révén (európai és Észak-amerikai vadfajokkal).
 • A jelenlegi emlősanyag 879 db leltározott tárgyat számlál, s ennek nagy része a BTM megalakulása óta gyűlt össze.

A Bakonyi Természettudományi gerinces gyűjteményében napjainkban 8966 darab egyedi leltározású tárgy található.

Zirc, 2012. február 07.