Külső munkák

A Bakonyi Természettudományi Múzeum által a természet- és környezetvédelem részére készített tanulmányok listája: védett, védendő és értékes területek természeti állapotának, értékeinek felmérése, kezelési és védetté nyilvání-tási javaslatok, tervek, hatástanulmányok biológiai munkarészei


1975
- Javaslat a kárpáti sáfrány és az öcsi Nagy-tó védetté nyilvání-tására. Kézirat. Bakonyi Természettudományi Múzeum (BTM) Adattára, Zirc

1976
- A kárpáti sáfrány és az öcsi Nagy-tó védetté nyilvánítási doku-mentációja. Kézirat. BTM, Zirc
- Feljegyzés a tarajos pajzsika lesenceistvándi termőhelyének pusztulásáról. Kézirat. BTM Adattára, Zirc

1977
- Javaslat a Primula auricula bakonyi lelőhelyeinek és a Trollius europaeus tapolcafői termőhelyének védetté nyilvánítására. Kézirat. BTM Adattára, Zirc
- Javaslat a tervezett Magas-Bakonyi TK határainak kijelölésére: első változat. Kézirat. BTM Adattára, Zirc

1979
- Szakvélemény az aszófői téltemető előfordulásról. Kézirat. BTM Adattára, Zirc
- A balatoni regionális terv által érintett területek botanikai értékeivel foglalkozó összeállítás. Kézirat. BTM Adattára, Zirc

1980
- Javaslat Veszprém megyei természeti értékek védetté nyilvánítá-sára. Kézirat. BTM Adattára, Zirc

1982
- A tervezett Magas-Bakonyi TK botanikai szakleírása. Kézirat. BTM Adattára, Zirc

1983
- A Tihanyi TK védett növényfajainak térképezése. Kézirat. BTM Adattára, Zirc
- Javaslat a Sümeg: Vörösi-legelő Asphodelus albus populációjának védelmére. Kézirat. BTM Adattára, Zirc


1985
- A Fenyőfői természetvédelmi terület bővítési javaslata. Kézirat. BTM Adattára, Zirc
- A Hódosér-völgyi ciklámen előfordulás védetté nyilvánítási ja-vaslata. Kézirat. BTM Adattára, Zirc

1986
- A szennyes ínfű balatonkenesei termőhelyének botanikai leírása. Kézirat. Bakonyi Természettudományi Múzeum Adattára, Zirc
- A Sárréti Tájvédelmi Körzet botanikai leírása. Kézirat. BTM Adattára, Zirc

1987
- A tervezet Magas-Bakonyi Tájvédelmi Körzet földtana és geomorfo-lógiája. Kézirat. BTM Adattára, Zirc

1988
- A tervezett Magas-Bakonyi- Tájvédelmi Körzet fokozottan védendő területeinek botanikai felmérése. Kézirat. BTM Adattára, Zirc
- A vindornyai lápmedence botanikai értékeinek feltárása. Kézirat. BTM Adattára, Zirc

1990
- Előzetes földtani-geomorfológiai adatok a Keleti-Bakony védetté nyilvánításához. Kézirat. BTM Adattára, Zirc

1991

- Előzetes javaslat a Kelet-Bakonyi Tájvédelmi Körzet kialakításá-ra. Kézirat. BTM Adattára, Zirc

1992
- Veszprém megyei szennyvízürítő helyek természetvédelmi értékelé-se. Kézirat. BTM Adattára, Zirc

1993
- Gerinces zoológiai értékek (Amphibia, Reptilia, Aves) a terve-zett Keleti-Bakony TK területén (Öreg-Futóné-Vár-völgy tömb). Kézirat. BTM Adattára, Zirc

1994
- A tervezett Keleti-Bakony TK földtani természeti értékeinek elő-zetes felmérési eredményei. Kézirat. BTM Adattára, Zirc
- A tervezett Keleti-Bakony Tájvédelmi Körzet természeti értékei-nek előzetes felmérési eredményei (D-i terület). Kézirat. BTM Adattára, Zirc

1995
- A Balatoni Nemzeti Park földtani-geomorfológiai természeti érté-kei. Kézirat. BTM Adattára, Zirc
- Természeti értékek előzetes felmérése a tervezett Keleti-Bakony TK északkeleti részén. Kézirat. BTM Adattára, Zirc
- A tervezett Keleti-Bakony TK részletesen nem kutatott területei-nek természeti értékei. Kézirat. BTM Adattára, Zirc
- Javaslat a Keleti-Bakony TK határvonalaira és fokozottan védett területeire. Kézirat. BTM Adattára, Zirc
- Jelentés a Pannonhalmi TK természeti értékeinek kutatásáról I. (Sokorópátka, Ravazd). Kézirat. BTM Adattára, Zirc

1996
- A litéri gyorsindítású gázturbinás erőmű (szekunder tartalék) részletes környezeti hatástanulmánya, II. sz. kiegészítés (Élővilág-védelmi rész). Kézirat. BTM Adattára, Zirc
- A tervezett Balaton-felvidéki Nemzeti Park természeti értékeinek felmérése (keleti rész). Kézirat. BTM Adattára, Zirc

1997
- Kutatási jelentés a tervezett Csatár-hegyi természetvédelmi te-rületről. Kézirat. BTM Adattára, Zirc
- Jelentés a Pannonhalmi Tájvédelmi Körzet természeti értékeinek kutatásáról II. (Ravazd, Pannonhalma). Kézirat. BTM Adattára, Zirc
- Litéri gyorsindítású gázturbinás erőmű biomonitoring vizsgálata, Kézirat. BTM Adattára, Zirc


1998
- A Pécselyi-medence és környékének geológiai, botanikai, zoológi-ai vizsgálata II. Kézirat. BTM Adattára, Zirc
- A Pécselyi-medence és környékének geológiai, botanikai, zoológi-ai vizsgálata I. Kézirat. BTM Adattára, Zirc
- A balatoni zagyterületek természetvédelmi vizsgálata I. (Szigli-get, Vonyarcvashegy-Gyenesdiás, Balatonberény-Balatonszentgyörgy). Kéz-irat. BTM Adattára, Zirc
- Litéri gyorsindítású gázturbinás erőmű biomonitoring vizsgálata, Kézirat. BTM Adattára, Zirc

1999
- A Nivegy-völgy és környékének geológiai, botanikai és zoológiai vizsgálata. Kézirat. BTM Adattára, Zirc
- Fokozottan védett barlangok komplex állapotfelvétele (Szentgál: Kő-lik-barlang; Bakonybél: Odvaskői-barlang; Eplény). Kézirat. BTM Adat-tára, Zirc
- Somlóvásárhelyi Holt-tó Természetvédelmi Terület. Természetvé-delmi kezelési terv. Kézirat. BTM Adattára, Zirc
- A balatoni zagyterületek természetvédelmi vizsgálata II. (Szig-liget, Vonyarcvashegy-Gyenesdiás, Balatonberény-Balatonszentgyörgy). Kézirat. BTM Adattára, Zirc
- Az öcsi Nagy-tó természetvédelmi célú botanikai vizsgálata. Kéz-irat. BTM Adattára, Zirc
- Tapolcafői Természetvédelmi Terület. Természetvédelmi kezelési terv. Kézirat. BTM Adattára, Zirc
- Attyai-láprét Természetvédelmi Terület. Természetvédelmi kezelé-si terv. Kézirat. BTM Adattára, Zirc
- Litéri gyorsindítású gázturbinás erőmű biomonitoring vizsgálata, Kézirat. BTM Adattára, Zirc
- Zirc város környezeti állapota. 2. rész. Kézirat. BTM Adattára, Zirc

2000
- A fűzfői gázturbinás kombinált ciklusú erőmű (Fűzfőgyártelep) részletes környezeti hatástanulmánya - élővilágvédelmi rész. Kézirat. BTM Adattára, Zirc
- Litéri gyorsindítású gázturbinás erőmű biomonitoring vizsgálata, Kézirat. BTM Adattára, Zirc

2001
- A mocsári kardvirág (Gladiolus palustris) bakonyvidéki élőhelye-inek természetvédelmi kezelési terve. 1. rész (Tapolca, Pénzesrét), 2. rész (Nyirád, Sár-álló). Kézirat. BTM Adattára, Zirc
- Litéri gyorsindítású gázturbinás erőmű biomonitoring vizsgálata. Kézirat. BTM Adattára, Zirc
- Litéri gyorsindítású gázturbinás erőmű biomonitoring vizsgálat, összefoglaló jelentés 1997-2001. Kézirat. BTM Adattára, Zirc
- Az olaszfalui Eperkés-hegy komplex (földtani, talajtani, botanikai és zoológiai) vizsgálata. Kézirat. BTM Adattára, Zirc

2002
- Az Úrkúti Őskarszt Természeti Terület kezelési terve. Kézirat. BTM Adattára, Zirc
- A Balaton-felvidéki Nemzeti Park II. ütem (Keleti rész). Kezelé-si terv. Kézirat. BTM Adattára, Zirc
- A Debrecen, Szikgáti veszélyes hulladéklerakó telep környezetvé-delmi felülvizsgálatának dokumentációja. Élővilág. Kézirat. BTM Adattá-ra, Zirc

2003
- A Fenyőfői Ősfenyves Természetvédelmi Terület kezelési terve. ¬ Folyamatos
- A Kab-hegy (Déli-Bakony) bazalttakaróján található kis tavak és vízállásos helyek összehasonlító botanikai és gerinctelen zoológiai vizsgálata. Kézirat. BTM Adattára, Zirc

2004
- A Hárskúti-medence természeti értékei. Adalékok a tervezett szélerőműpark kapcsán készülő hatástanulmányhoz (Növény- és rovarvilág). Kézirat. BTM Adattára, Zirc

2005
- A Bakonynána - Zirc közötti szélerőmű-park előzetes környezeti hatásvizsgálat. Biológiai munkarészek Kézirat. BTM Adattára, Zirc
- A Hárskút környéki Natura 2000-es területek természeti értékei. Kézirat. BTM Adattára, Zirc
2006
- Litéri gázturbinás erőmű, biomonitoring - Előrehaladási jelentés. BTM Adattára, Zirc
- Litéri gázturbinás erőmű, biomonitoring - éves jelentés. BTM Adat-tára, Zirc
- A tervezett Veszprém, Csatár-hegy Természetvédelmi Terület termé-szetvédelmi kezelési terve - zoológiai munkarész. BTM Adattára, Zirc

2007
- Litéri gázturbinás erőmű, biomonitoring - Előrehaladási jelentés. BTM Adattára, Zirc
- Litéri gázturbinás erőmű, biomonitoring - éves jelentés. BTM Adat-tára, Zirc

2008
- Litéri gázturbinás erőmű, biomonitoring - Előrehaladási jelentés. BTM Adattára, Zirc
- Litéri gázturbinás erőmű, biomonitoring - éves jelentés. BTM Adat-tára, Zirc
- Jelentés a Magyar Természettudományi Múzeum részére "A madárvédel-mi (79/409/EGK) és az élőhelyvédelmi (92/43/EGK) irányelveknek megfelelő monitorozás előkészítése" c. projekthez: Cucujus cinnaberinus, Moriumus funereus, Rosalia alpina, Cerambyx cerdo, Osmoderma eremita, Carabus hungaricus fajok 2008. évi felmérései 20 db Natura 2000-es területen, fotodokumentáció (6 részletben) - BTM Adattára, Zirc