Saját kiadványaink

A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei
(természettudományos cikkek)


1. 1963. 368 p.
- Boros Ádám - Vajda László: A Bakony dolomitjának mohaföldrajza. p. 281-286.
- Papp Jenő: Adatok a Bakony hegység méhalkatú (Apoidea) faunájához. p. 287-300.
- Tallós Pál: Adatok a Bakony és környéke nagylepkefaunájához. p. 301-310.
- Füzes F. Miklós: A vörsi langobard temető növényleletei. p. 311-340.

2. 1964. 480 p.
- Papp Jenő: Beszámoló „A Bakony természeti képe” c. kutatási programról. p. 391-421.
- Szodfridt István – Tallós Pál: A felsőnyirádi erdő cseres-tölgyesei. p. 423-435.
- Füzes F. Miklós: A jutasi és ösküi avarkori temetők növényleletei. p. 437-458.

4. 1965. 382 p.
- Papp Jenő: Helytörténet és természettudomány. p. 319-329.
- Boros Ádám – Vajda László: A Bakony bazalthegyeinek mohaföldrajza. p. 331-339.
- Verseghy Klára: Adatok a Balaton-felvidék zuzmóflórájához. p. 341-355.
- Szemere László: A Bakony szarvasgombái. p. 357-368.

5. 1966. 399 p.
- Papp Jenő: Természettudományi muzeológia és honismeret. p. 325-337.
- Füzes F. Miklós – Sági Károly: A Keszthelyi-öböl regressziós jelenségei. p. 339-360.
- Keve András: Madártani szempontok a Keszthelyi-öböl eliszaposodásának kérdéséhez. p.361-376.


A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei
(természettudományos kötetek)


7. 1968. 468 p.
- Keve András: Emlékezés Csörgey Tituszra (1875-1961)
- Csapody István-Szonfridt István: Emlékezés Tallós Pálra (1931-1963)
- Papp Jenő: Beszámoló a Bakony természettudományos kutatásáról 1965-1967
- Viczián István: Adatok a Sástó-hegy (Nyugati-Bakony) bazaltjának kőzettani és vulkanológiai ismeretéhez
- Nagy Jenő: A Tapolcai-medence kialakulásáról, éghajlatáról és vízrajzáról
- Wallner Ernő: Alsóörs településképe
- Kedves Miklós: A Bakony-hegység fosszilis flórájának áttekintése a palinológiai eredmények alapján
- Tóth László: Adatok Veszprém város meteorológiai viszonyaihoz, I.
- Papp László: Erdészeti vonatkozású adatok a Bakony meteorológiai viszonyaihoz
- Kol Erzsébet: Algológiai és hidrobiológiai forrásvizsgálatok az Északi-Bakonyban
- Szemere László: A Bakony-hegység nagygombái
- Verseghy Klára: A Tapolcai-medence zuzmói
- Boros Ádám-Vajda László: A Bakony-hegység lápjainak mohaföldrajza
- Szodfridt István-Tallós Pál: A Felsőnyirádi-erdő láp- és ligeterdei
- Papp József: A Szigligeti Arborétum története és dendrológiai értékei
- Kol Erzsébet: A Szigligeti Arborétum algái
- Tóth Sándor: A Szigligeti Arborétum gombái
- Verseghy Klára: A Szigligeti Arborétum zuzmói
- Vajda László: A Szigligeti Arborétum mohái
- Ambrus Béla: A Szigligeti Arborétum gubacslegyei
- Papp Jenő: A Bakony-hegység állatföldrajzi viszonyai
- Sey Ottó: Adatok a Bakony gerinces állatainak parazita féregfaunájához, I.
- Iharos Gyula: Újabb adatok a Bakony-hegység Tardigrada-faunájához (A Bakony-hegység Tardigrada-faunája, IV.)
- Szabó István: A Bakony-hegység Siphonaptera-faunájának alapvetése
- Tóth László: Adatok a Balaton-felvidék bogár (Coleoptera) faunájához
- Ambrus Béla: Az Északi-Bakony gubacslegyei (Diptera, Cecidomyiidae)
- Tóth Sándor: Adatok a Bakony-hegység bögöly-faunájának ismeretéhez (Diptera, Tabanidae)
- Szőcs József: Adatok Sümeg lepkefaunájához
- Marián Miklós - Szabó István: Adatok az Északi-Bakony herpetofaunájához
- Tapfer Dezső: Megfigyelések a kerecsensólyom keleti-bakonyi fészkeléséről
- Sági Károly: A Balaton vízállástendenciái 1863-ig a történeti és kartográfiai adatok tükrében

12. 1973. 617 p.
- Tóth Sándor: A Bakony természeti képe, III. Beszámoló a Bakony természettudományi kutatásáról, 1968-1971
- Tóth Sándor: A negyedik Bakony-kutató ankét (Zirc, 1972. szept. 26-27.)
- Badinszky Péter: Újabb őslénytani és földtani megfigyelések a veszprémi karni képződmények rétegsorában
- Badinszky Péter: A Veszprém környéki felsőkarni fődolomit üledékföldtani vizsgálata
- Gellai Mária: Úrkút környéki albai mészkő rétegsorok mikrofácies vizsgálata
- Bubics István: Veszprém megye építő- és építőanyag-ipari földtani nyersanyagai
- Krizsán Pál: A nemesgulácsi ásványvíz-előfordulás vízföldtani viszonyai és vizsgálati eredménye
- Jugovics Lajos: Balaton-parti bazaltbányászat
- Szalai Tibor: A Nyugati-Kárpátok délkeleti vonulatának kialakulása, különös tekintettel a Bakony hegységre az Alp-Kárpáti rendszerben
- Kol Erzsébet: Az Északi- (Öreg-) Bakony területén végzett algológiai és hidrobiológiai kutatások rövid ismertetése
- Szemere László: Kiegészítő adatok a Bakony hegység nagygomba flórájához
- Verseghy Klára: Az Északi- és a Keleti-Bakony zuzmóvegetációja
- Gallé László: A Balaton menti dolomitvonulat zuzmócönózisai
- Debreczy Zsolt: A Balaton-felvidéki Péter-hegy és környéke cönológiai vizsgálata
- Szodfridt István - Tallós Pál: Vegetációtanulmányok a Felsőnyirádi-erdőben
- Sey Ottó: Adatok a Bakony gerinces állatainak parazita féregfaunájához, II.
- Sey Ottó: Adatok a Bakony gerinces állatainak parazita féregfaunájához, III.
- Matskási István: A Bakony hegység kisemlőseinek métely- (Trematodes) faunája I.
- Tóth Sándor: Előzetes vizsgálatok a Bakony vidékének szitakötőfaunájával kapcsolatban
- Rácz István: A Bakony hegység Orthopteráinak vizsgálatából levont állatföldrajzi következtetések
- Tóth László: A Bakony-hegység futóbogár-alkatú faunájának alapvetése (Coleoptera: Cicindelidae et Carabidae)
- Tóth László: A Bakony-hegység lágytestűbogár- (Col. Malacodermata) faunájának alapvetése
- Tóth László: A Bakony-hegység Elateridae- (pattanóbogár) faunájának alapvetése
- Dietzel Gyula: A Márkó-Szentgál-Csehbánya-Hárskút négyszög (Bakony hegység) 10 éves lepidopterológiai kutatásának jelentősebb eredményei I.
- Rézbányai László: Kvalitatív és kvantitatív vizsgálatok az Északi-Bakony éjszakai nagylepkefaunáján, I.
- Szőcs József: Adatok a Bakony aknázómoly-faunájához
- Tóth Sándor: Adatok a Bakony hegység pöszörlégyfaunájának ismeretéhez (Diptera, Bombyliidae)
- Zombori Lajos: A Bakonyi Természettudományi Múzeum levéldarázs-gyűjteménye (Hymenoptera: Symphyta) I.
- Papp Jenő: A Bakony hegység gyilkosfürkész-faunájának alapvetése
- Janisch Miklós: Adatok a Bakony hegység kullancsfaunájához
- Bankovics Attila: Adatok a Kőris-hegy madárvilágához
- Bankovics Attila: A Zirci Arborétum madárvilága egyéves megfigyelés alapján (1971. VIII.—1972. IX.)
- Bankovics Attila: Fehérhátú fakopáncs (Dendrocopos leucotos) a Bakonyban
- Horváth Lajos: A Tapolcai-medence madárvilágának összehasonlító cönológiai és ökológiai vizsgálata
- Keve András: A Balaton búvár- és vöcsökfajai, gödénye és kárókatonája
- Sterbetz István: Madártáplálkozási adatok a Balaton vidékéről
- Szolnoky Kálmán: Adatok az Északi-Bakony és a Bakonyalja madárvilágának ismeretéhez
- Tapfer Dezső: Vörös kánya és barna kánya a Keleti-Bakonyban
- Tapfer Dezső: A kabasólyom fészkelése a Keleti-Bakonyban
- Szabó István: Adatok a Bakony hegység gerinces faunájához

13. 1978. 127 p.
- Szabó István-Szabó László: Emlékezés Boros Ádámra (1900-1973)
- Badinszky Péter: Adatok a Bakony hegységi felsőtriász mikrofauna ismeretéhez
- Tóth László: Adatok Veszprém város meteorológiai viszonyaihoz
- Ambrus Béla: Fitocecidiumok a Bakonyból
- Dietzel Gyula: A Palaeochrysophanus Hippothoe L. (Lep., Lycaenidae) egynemzedékű alakja az Északi-Bakonyban
- Tóth Sándor: Ökológiai és faunisztikai adatok Magyarország pöszörlégy-faunájának ismeretéhez (Diptera: Bombyliidae)
- Zombori Lajos: A Bakony levéldarázs faunájának kutatottságáról (Hymenoptera: Symphyta)
- Keve András: Adatok a Tapolcai-medence madárvilágához
- Tapfer Dezső: A gyurgyalag
- Tapfer Dezső: A szalakóta (Coracias garrulus) a Keleti Bakonyban
- Ambrus Béla: A Szigligeti Arborétum gubacsai II.
- Pintér István: A Szigligeti Arborétum csigái
- Iharos Gyula: Tardigradák a Szigligeti Arborétum területéről
- Szabóky Csaba: Adatok a Szigligeti Arborétum lepkefaunájának ismeretéhez
- Tóth Sándor: Dipterológiai vizsgálatok a Szigligeti Arborétumban
- Halmágyi Levente: Adatok a Szigligeti Arborétum hangyáinak ismeretéhez
- Loksa Imre: Adatok a Szigligeti Arborétum talajon élő kaszáspókjainak és pókjainak ismeretéhez
- Papp József: A Szigligeti Arborétum madárvilága
- Schmidt Egon: Adatok a Szigligeti Arborétum és környékének kisemlős faunájához erdei fülesbagoly (Asio otus) köpetvizsgálatok alapján

14. 1979. 266 p.
- Galambos István: Emlékezés Szemere Lászlóra (1884 - 1974)
- Tóth Sándor: A Bakony természeti képe, IV., Beszámoló a Bakony természettudományi kutatásáról, 1972–1974
- Bubics István: Újabb felsőkarni Megalodontida lelőhely a Bakony-hegységben
- Uherkovich Gábor: Az öcsi Nagy-tó limnológiája
- Ambrus Béla: A Bakony zoocecidiumai
- Újhelyi Sándor: Adatok néhány rovarrend bakonyi elterjedéséhez
- Rácz István: A Bakony hegység egyenesszárnyú (Orthoptera) faunájának alapvetése
- Tóth László: A Bakony hegység levélbogár-faunájának alapvetése (Coleoptera: Chrysomelidae)
- Rézbányai László: Kvalitatív és kvantitatív vizsgálatok az Északi-Bakony nagylepkefaunáján II.
- Rézbányai László: Lelőhelyadatok a zirci Bakonyi Természettudományi Múzeum nagylepkegyűjteményéből, 1969-ig
- Dietzel Gyula: A Márkó-Szentgál-Csehbánya-Hárskút négyszög (Bakony hegység) lepidopterológiai kutatásának eredményei, II.
- Zombori Lajos: A Bakonyi Természettudományi Múzeum levéldarázs-gyűjteménye (Hymenoptera: Symphyta) II.
- Benedek Pál: A Bakony hegység kaparódarázs (Hymenoptera: Sphecoidea) faunájának állatföldrajzi vizsgálata
- Gallé László: Adatok a Bakony hegység hangya (Hymenoptera: Formicoidea) faunájának ismeretéhez
- Tóth Sándor: A helikopteres szúnyogirtás entomológiai hatásainak előzetes vizsgálata a Balaton-parton
- Tapfer Dezső: Baglyok a Keleti-Bakonyban
- Tapfer Dezső: A darázsölyv a Keleti-Bakonyban

15. l980. 223. p.
- Bubics István: Megemlékezés Dr. Jugovics Lajosról, a dunántúli bazaltok kutatójáról (1887 - 1975)
- Tóth Sándor: A Bakony természeti képe, V. Beszámoló a Bakony természettudományi kutatásáról, 1975 - 1977
- Mihály Sándor: Felsőkarbon növénymaradványok a fülei Kő-hegyről
- Bubics István: A diszeli Halyagos-hegy bazaltjának földtani vizsgálata
- Bubics István: Római és középkori kőfaragványok petrográfiai vizsgálata
- Veress Márton: Adatok a dudari Ördög-árok barlangjainak morfogene¬tikájához
- Rácz István: Adatok a Bakony hegység Dermaptera faunájának ismeretéhez
- Kozár Ferenc: A Bakony hegység és peremterületének pajzstetű faunája
- Tóth László: A farkasgyepűi bükkös ökoszisztéma ragadozó (Carnivor) bogarainak vizsgálata a talajszintben
- Tóth László: A Bakony hegység holyva (Col.: Staphylinidae) faunájának alapvetése, I.
- Fazekas Imre: A Keleti-Bakony nagylepkefaunája I. Királyszállás és környékének nagylepkefaunája
- Fazekas Imre: A Bakony hegység Eupithecini faunája, I. (Lepidoptera: Geometridae)
- Rézbányai László: Kvalitatív és kvantitatív vizsgálatok az Északi-Bakony éjszakai nagylepkefaunáján III.
- Csiby Mária: Adatok a Bakony hegység bársonylégy faunájának ismeretéhez (Diptera: Bibionidae)
- Tóth Sándor: Adatok a Bakony hegység kószalégy faunájához (Diptera: Rhagionidae)
- Zombori Lajos: A Bakonyi Természettudományi Múzeum levéldarázs-gyűjteménye (Hymenoptera: Symphyta) III.
- Marián Miklós-Marián Orsolya: A Fenyőfői Ősfenyves kétéltűi és hüllői
- Szvezsényi László: Adatok a fehérvárcsurgói víztároló és környékének madárvilágához egyéves megfigyelés alapján
- Szvezsényi László: Madártani megfigyelőúton a Keleti-Beszkidekben
- Tapfer Dezső: Az egerészölyv (Buteo buteo L.) előfordulása és fészkelése a Keleti-Bakonyban (1942 - 1977)
- Ilosvay György-Szitta Tamás: A zirci Bakonyi Természettudományi Múzeum gerinces (Vertebrata) gyűjteménye

16. 1981. 248. p.
- Veress Márton: Bertalan Károly emlékére (1914 - 1978)
- Papp Jenő: Emlékezés Ambrus Bélára (1909 – 1979)
- Eszterhás István: A Burok-völgy karsztmonográfiája
- Vízkeleti Éva: Adatok a Hévízi-tó algáinak ismeretéhez
- Csiby Mária-Tóth Sándor: A Bakony hegység természeti értékei, I. Botanikai értékek
- Csiby Mária: A Balaton-felvidék szitakötő-faunája (Insecta: Odonata)
- Tóth Sándor: A Kornyi-tó szitakötő-faunájának mennyiségi és minőségi vizsgálata (Insecta: Odonata)
- Rozner István: A Bakony hegység dögbogárfaunájának alapvetése (Coleoptera: Silphidae)
- Podlussány Attila: Ritka Apionfajok a Bakony hegységben (Apionidae I.)
- Podlussány Attila: A mályvaféléken élő Apionfajok előfordulása a Bakony hegységben (Col., Apionidae II.)
- Podlussány Attila: Exapionfajok előfordulása a Bakony hegységben (Col., Apionidae III.)
- Szécsényi Lajos: Adatok a Balaton-felvidék nagylepkefaunájához
- Herczig Béla-Bürgés György-Ronkay László: A Keszthelyi-hegység nagylepke-faunisztikai alapvetése
- Szőcs József: Adatok a Vértes hegység aknázómoly-faunájához
- Rézbányai László: Az Északi-Bakony Eupithecia faunájának alapvetése (Lep.: Geometridae)
- Csiby Mária-Tóth Sándor: A Bakony hegység katonalégy-faunája (Diptera: Stratiomyidae)
- Papp Jenő: A Bakony hegység gyilkosfürkész-faunájának alapvetése (Hymenoptera, Braconidae), II.
- Ilosvay György: A farkasgyepűi bükkös ökoszisztéma herpetofaunája
- Keve András: Madártani adatok a Déli-Bakonyból, valamint a Bakonyaljáról
- Tapfer Dezső: A vörösvércse (Falco tinnunculus L. ) a Keleti-Bakonyban (1944 - 1979)


A Bakonyi Természettudományi Múzeum Közleményei


1. 1982. 194. p.  >>[letölthető pdf]
- Tóth Sándor: Emlékezés Csiby Máriára (1951-1981)
- Tóth Sándor: Tízéves a Bakonyi Természettudományi Múzeum
- Tóth Sándor: A Bakony Természeti Képe VI. Beszámoló a Bakony természettudományi kutatásáról (1978-1980)
- Krolopp Endre-Vörös István: Macro-Mammalia és Mollusca maradványok a Mezőlak-Szélmezőpusztai tőzegtelepről
- Veress Márton: Adalékok a Csesznek környéki barlangok klimatológiájához
- Uherkovich Gábor: A Fekete-hegy (Balaton-felvidék) Kerek-tava algavegetációja
- Csiby Mária: Neuere Ergebnisse der Libellen-Forschung im Bakony Gebirge (Insecta-Odonata)
- Tóth László: A Bakony hegység holyvafaunájának alapvetése II. (Coleoptera: Staphylinidae, Paederinae)
- Tóth Sándor: A Bakonyi Természettudományi Múzeum zengőlégy-gyűjteménye (Diptera: Syrphidae), I.
- Csiby Mária: Adatok a Bakony hegység Phasiinae faunájának ismeretéhez (Diptera: Tachinidae)
- Zombori Lajos: A Bakonyi Természettudományi Múzeum levéldarázs-gyűjteménye (Hymenoptera: Symphyta), IV.
- Ilosvay György: A talajfelszínen mozgó állatok napszakos aktivitásának vizsgálata a farkasgyepűi bükkösben
- Ilosvay György: Adatok a Somló-hegy hüllőfaunájának ismeretéhez (Reptilia)
- Bali József: A faligyík – Lacerta muralis LAUR. – Veszprém városi előfordulása

2. 1983. 228. p.  >>[letölthető pdf]
- Eszterhás István: Az Alba-Regia barlang, a Bakony legnagyobb ismert barlangja
- Veress Márton: Eltérő magasságú tönkfelszínek karsztosodásának kérdései az Északi-Bakony keleti részén
- Tóth Sándor: Libellen und ihre Biotope im Bakony-Gebirge
- Ilosvay György: A farkasgyepüi bükkös ökoszisztéma Isopoda-, Chilopoda- és Diplopoda-faunájának ökológiai vizsgálata
- Rozner István: Adatok a Bakony-hegység levélbogár-faunájához I. (1968-1982) (Coleoptera: Chrysomelidae)
- Rézbányai László: Kvantitatív és kvalitatív vizsgálatok az Északi-Bakony éjszakai nagylepkefaunáján IV.
- Fazekas Imre: Die Grossfalter-Fauna des östlichen Bakony-Gebirges II. Die Cassoidea, Hesperoidea, Papilionoidea, Bombycoidea, Sphingoidea und Noctuoidea (partim) Arten (Lepidoptera) von Alsóperepuszta
- Vály Ágnes: Adatok a Bakony-hegység Tipulidae faunájához (Diptera, Nematocera)
- Tóth Sándor: A Bakonyi Természettudományi Múzeum zengőlégygyűjteménye (Diptera, Syrphidae), II.
- Tapfer Dezső: A héja (Accipiter gentilis gallinarum Brehm) és a karvaly (Accipiter nisus nisus L.) a Keleti-Bakonyban (1944-1980)
- Lázár Péter: Adatok Sümeg környéke apróemlős-faunájához bagolyköpet-vizsgálatok alapján

3. 1984 (1986!). 244. p.  >>[letölthető pdf]
- Marián Miklós: Dr. Keve András, 1909-1982
- Eszterhás István: Lista a Bakony barlangjairól
- Kordos László: A bodajki Rigó-lyuk újholocén kitöltésének vizsgálata
- Uherkovich Gábor: A Vad-tó (Kovácsi-hegy, Zala megye) algavegetációjáról
- Podlussány Attila: A Bakony hegység áleszelény és eszelény faunája (Coleoptera: Rhinomaceridae, Attelabidae)
- Rozner István: A Bakony hegység lemezescsápú bogárfaunájának alapvetése I. (Coleoptera: Trogidae et Scarabaeidae)
- Medvegy Mihály-Koloszár András: Ritka cincérfaj a Bakonyból (Coleoptera: Cerambycidae)
- Dietzel Gyula: Újabb adatok és megfigyelések az Északi- és a Déli-Bakony Rhopalocera faunájáról, III.(1975-1984)
- Fazekas Imre: A Bakony hegység Apocheima, Lycia, Boarmia /Partim/, Ectropis, Paradarsia, Parectropis fajai és el-terjedésük (Lepidop¬tera: Geometridae)
- Fazekas Imre: Adatok Magyarország Zygaenidae-faunájának ismeretéhez (2.) A Bakony hegység Zygaenidae-faunájának alapvetése
- Fazekas Imre: A Bakony hegység Lithosiinae faunája (Lepidoptera: Arctiidae)
- Fazekas Imre: Adatok a Bakony hegység Pyraloidea faunájához I. Crambus nemorella HBN. és Agriphila tersella tersella LED. (Lepi¬doptera: Pyralidae)
- Dévai György-Moldován Judit-Nagy Sándor: Az árvaszúnyogok (Diptera: Chironomidae) faunisztikai kutatásának helyzete a Balaton vízgyűjtő területén
- Tóth Sándor: A gyapjaslepke fürkészlégy parazitái (Diptera: Tachinidae)
- Tóth Sándor: Csalánon élő hernyók fürkészlégy parazitái (Diptera: Tachinidae)
- Tóth Sándor: A pókhálós kecskerágómoly fürkészlégy parazitái (Diptera: Tachinidae)
- Keve András: Adatok a Balaton és környéke madárfaunájához (Aves)
- Tapfer Dezső: Harkályok a Keleti-Bakonyban
- Tapfer Dezső: A búbos banka (Upupa epops L.) a Keleti-Bakonyban (1944-1984)

4. 1985 (1997!). 212. p.  >>[letölthető pdf]
- Tóth Sándor: A Bakony természeti képe VII., Beszámoló a Bakony természettudományi kutatásáról, 1981-1985
- Bubics István: A várpalotai Szabó-féle homokbánya természetvédelmi terület tudománytörténeti áttekintése
- Eszterhás István: A kapolcsi Pokol-lik
- Tóth Sándor: Adatok a Bakony hegység szitakötő faunájához (Insecta: Odonata)
- Tóth László: A Bakony hegység holyva faunájának alapvetése, III. (Coleoptera: Staphylinidae)
- Nógrádi Sára-Uherkovich Ákos: A Bakony hegység és környéke tegzesfaunája I. (Trichoptera)
- Fazekas Imre: Beiträge zur Kenntnis der Pterophoridae-Fauna Ungarns 3. Die Federmottensammlung des Bakonyer
Naturwissenschaftlichen Museums (Lepidoptera: Pterophoridae)
- Wéber Mihály: Adatok a Bakony hegység szúnyoglábú-légy faunájához (Diptera: Dolichopodidae)
- Tóth Sándor: A fűzfaszövő /Leucoma salicis L./ fürkészlégy parazitái (Diptera: Tachinidae)
- Tóth Sándor: Beiträge zur Kenntnis der Raupenfliegen Parasiten Ungarischer Schmetterlingen (Diptera: Tachinidae), I.
- Tóth Sándor: Áttelelő zengőlegyek téli aktivitásának vizsgálata Zirc környékén (Diptera: Syrphidae)
- Ilosvay György: Az északi Balaton-part és a Balaton-felvidék herpetofaunájáról

5. 1986 (1997!). 186. p.  >>[letölthető pdf]
- Harmat Beáta: A Bakony hegység karimáspoloska faunájának alapvetése (Heteroptera: Coreidae)
- Harmat Beáta: Ritkábban előforduló poloskafajok a Bakonyból (Heteroptera)
- Tóth László: A Bakony hegység holyvafaunájának alapvetése IV. (Coleoptera: Staphylinidae, Habrocerinae–Hypocyptinae)
- Rozner István: Adatok a Bakony hegység levélbogár-faunájához II. (Coleoptera: Chrysomelidae, 1968–1984)
- Ábrahám Levente-Uherkovich Ákos: Dudar környékének nagylepkefaunája (Lepidoptera)
- Fazekas Imre: Mesapamea secalella REMM und Diachrysia tutti Kostrowicki im Bakony-Gebirge (Ungarns) (Lepidoptera: Noctuidae)
- Tóth Sándor: Beiträge zur Kenntnis der Schwebfliegen-Fauna des Südwest-Kaukasus (Diptera: Syrphidae)
- Tóth Sándor: Adatok a Bakony hegység fürkészlégy-faunájához (Diptera: Tachinidae)
- Sipos Imre: A Bakonyi Természettudományi Múzeum Bombina gyűjteményének statisztikai összehasonlítása
- Bali József: Adatok Veszprém város madárfaunájához
- Ilosvay György: Vadászati eredmények a két világháború között (A Pejacsevics család vadásznaplói)

6. 1987. 137. p.  >>[letölthető pdf]
- Tóth Sándor: Adatok "A Bakony természeti képe" program negyedszázados történetéhez
- Dévai György-Miskolczi Margit-Tóth Sándor: Javaslat a faunisztikai adatközlés és számítógépes adatfeldolgozás egységesítésére. I. rész: Adatközlés
- Tóth Sándor: Az UTM hálótérképezés eredményei és feladatai a Bakony hegységben
- Futó János: A Bakony-kutatás földtudományi vonatkozású eredményei, 1977-1986
- Veress Márton: Kísérlet egy bakonyi karsztos mélyedés üledékkitöltésének értelmezésére
- Eszterhás István: Összefüggés a bazaltmezák pszeudokarszt-jelenségei és az alapkőzet lepusztulási formái között
- Facsar Géza: Néhány kritikus Rosa taxon kutatása a Balaton-felvidéken és a Bakony kapcsolódó területein
- Szabó István: A Keszthelyi-hegység növényvilágának kutatása
- Rozner István: A Bakony hegységben folyó levélbogár-kutatás újabb hat éve — 1981-1986
- Fazekas Imre: Új és ritka Crambinae taxonok a Bakony hegység faunájában (Microlepidoptera)
- Dietzel Gyula: Új Rhopalocera faj előfordulása a Bakonyban (Libythea celtis Laich)
- Ábrahám Levente: Adatok a Bakony keleti része nagylepke-faunájának ismeretéhez
- Szeőke Kálmán: Lepkészeti kutatások a Keleti-Bakonyban
- Tóth Sándor: A Bakony hegységben folyó fürkészlégy-kutatás
- Marián Miklós: A Bakony herpetofaunájának múltja, jelene és jövője

7. 1988. 160 p.  >>[letölthető pdf]
- Galambos István: Vajda László 1890 -1986
- Galambos István: Vida László 1932 -1985
- Eszterhás István: A Tátika bazaltbarlangjai
- Eszterhás István: A Kovácsi-hegy bazaltbarlangjai
- Uherkovich Ákos-Nógrádi Sára: The Trichoptera of the Bakony mountains and environs II. (Hungary)
- Rozner István: Adatok a Bakony hegység levélbogár-faunájához III. (Coleoptera: Chrysomelidae , 1968 – 1984)
- Muskovits József: Egy ritka cincérfaj (Obrium bicolor Kraatz) bakonyi lelőhelye
- Podlussány Attila: A Bakony hegység cickányormányos faunája (Coleoptera: Apionidae)
- Kálló Imre-Simonyi Sándor-Szécsényi Lajos: Adatok a Balaton-felvidék nagylepke (Macrolepidoptera) faunájához, II.
- Fazekas Imre: Angaben zur Pyraloidea-fauna des Bakony-Gebirges (Ungarn) II. Crambinae (Microlepidoptera)
- Szeőke Kálmán-Szeőke László-Nyirő Miklós: Results of the investigations on the Lepidoptera fauna of the eastern Bakony MTS
- Tóth Sándor: A gyapjaslepke (Lymantria dispar L.) fürkészlégy parazitái (Diptera: Tachinidae) II.
- Tóth Sándor: Beiträge zur Kenntnis der Raupenfliegen Parasiten ungarischer Schmetterlinge (Diptera: Tachinidae) II.

8. 1989. 110 p. 29 lap (csak fénymásolt)
- Tóth László: Amphinemura Ris, 1902 új álkérész (Plecoptera) nem előfordulása a Bakony hegységben
- Harmat Beáta: A Bakony hegység Alydidae, Rhopalidae és Stenocephalidae faunájának alapvetése (Heteroptera)
- Fazekas Imre: A Zygaena fausta LINNAEUS 1767 taxonómiai és állatföldrajzi vizsgálata (Lepidoptera: Zyganidae)
- Szabóky Csaba: A salföldi csarabos lepke (Lepidoptera) faunája
- Herczig Béla: További adatok a Bakony nagylepkefaunájának ismeretéhez (Keleti-Bakony: Feketevízpuszta)
- Dietzel Gyula: Új nappalilepke faj a Bakonyban: Maculinea rebeli HIRSCHKE? (Lepidoptera: Lycaenidae)
- Dietzel Gyula: A Brenthis ino ssp. Simulatrix ssp. nova előfordulása a Bakonyban (Lep.: Nymphalidae)
- Tóth Sándor: Ritka zengőlégyfajok a Bakony faunájában (Diptera: Syrphidae), I.
- Józan Zsolt: A Tihanyi Tájvédelmi Körzet fullánkos faunája (Hymenoptera, Aculeata), I.

9. 1990. 109. p.  >>[letölthető pdf]
- Papp Gábor: XVIII. századi adatok a bakonyi mangánásványokról
- Tóth László: Perlodes Banks, 1841 és Capnia Pictet, 1841 új álkérész (Plecoptera) nemek előfordulása a Bakony hegységben
- Tóth Sándor: A Külső-tó szitakötő (Odonata) faunája
- Tóth Sándor: Új és ritka fajok a Bakony szitakötő faunájában (Insecta: Odonata)
- Rozner István: Adatok a Bakony-hegység levélbogár faunájához IV. (Coleoptera: Chrysomelidae, (l968-1988))
- Dietzel Gyula: Taxonómiai vizsgálatok a Bakony Maculinea arion populációin. A Maculinea arion ssp. annarion ssp. nova előfordulása a Bakonyban (Lep., Lycaenidae-Rhopalocera)
- Rézbányai-Reser László: Megjegyzések a Maculinea rebeli Hirschke boglárkalepkefaj esetleges Bakony-hegységi előfordulásához és a rebeli-kérdéshez általában (Lep., Lycaenidae)
- Tóth Sándor: Ritka zengőlégyfajok a Bakony faunájában (Diptera: Syrphidae), II.
- Tóth Sándor: Adatok Szlovákia zengőlégy faunájához (Diptera: Syrphidae)
- Tölgyesi József: Könyvismertetés (Vörös Könyv a Magyarországon kipusztult és veszélyeztetett növény- és állatfajokról)

10. 1991. 200. p.  >>[letölthető pdf]
- Szvezsényi László: Megemlékezés dr. Tapfer Dezsőről
- Tóth Sándor: A Bakony természeti képe VIII. Beszámoló a Bakony természettudományi kutatásáról 1986-1990.
- Varga András: A Bakonyi Természettudományi Múzeum Mollusca-gyűjteménye
- Tóth László: Adatok a Balaton vízibogarainak (Coleoptera) ismeretéhez
- Fazekas Imre: Phtheochroa annae Huemer, 1990 és az Agriphila brioniella Zerny, 1914. Új fajok a Bakony hegységben
- Dietzel Gyula: Új nappalilepke faj a Bakonyban. Adatok és megfigyelések a Colias erate ESP. (1804) bakonyi terjeszkedéséről (Lep., Rhop., Pieridae)
- Dietzel Gyula: A Bakony Rhopalocera faunájának varietásairól és aberrációiról. I. rész: Az alkalmazott fogalmak elemzése (Lep., Rhopalocera)
- Ábrahám Levente: Bakonynána és környéke nagylepkefaunája (Lepidoptera)
- Németh Lajos: Adatok a Tapolcai-medence lepke (Lepidoptera) faunájához, I. (Diurna)
- Tóth Sándor: Adatok a mocsári szúnyog, Mansonia (Coquillettidia) richiardii (Ficalbi, 1889) életmódjához és magyarországi elterje¬déséhez (Diptera: Culicidae)
- Szinetár Csaba: Pókfaunisztikai vizsgálatok a Somlón és a devecseri Széki-erdőben I.

11. 1992 (1996!). 268. p.  >>[letölthető pdf]
- Tóth Sándor: Húszéves a Bakonyi Természettudományi Múzeum (Adatok a Bakonyi Természettudományi Múzeum első két évtizedének történeté¬hez)
- Futó János: Adatok a szentgáli Kő-lik-barlang fejlődéstörténetéhez
- Galambos István: A zirci arborétum mohaflórája
- Galambos István: A Barbula s. l. nemzetség magyarországi fajainak revíziója
- Tóth László: Kevésbé ismert rovarcsoportok (Kérészek, Álkérészek) kutatása a Bakony-hegységben (Ephemeroptera, Plecoptera)
- Rozner István: A Bakony-hegység levélbogarainak (Coleoptera: Chrysomelidae) állatföldrajzi vizsgálata
- Fazekas Imre: A magyar faunában új araszolólepke a Bakony hegységből: a Nychiodes obscuraria Vill. (Lepidoptera, Geometridae)
- Tóth Sándor: A kétszárnyú (Diptera) fauna kutatásának helyzete a Bakony-hegységben
- Papp Jenő: A Bakony-hegység gyilkosfürkész faunájának alapvetése (Hymenoptera, Braconidae) IV. Microgastrinae, Braconinae és Exothecinae
- Kasper Ágota: Adatok Csabrendek és környéke pókfaunájának (Araneae) ismeretéhez
- Barta Zoltán: Újabb adatok a zirci arborétum madárvilágának ismeretéhez

12. 1993 (1997). 212. p.  >>[letölthető pdf]
- Tóth Sándor: Emlékezés dr. Tóth Lászlóra (1937-1992)
- Veress Márton-Futó János-Ilon Gábor: A tapolcafői Forrás-tó feletti forráscsoport kürtőinek előzetes vizsgálata
- Harmat Beáta: A Bakony hegység Nabidae, Reduviidae és Pyrrhocoridae faunájának alapvetése (Heteroptera)
- Szalóki Dezső: A Bakony-hegység lágytestű bogarai (Coleoptera, Malacodermata)
- Szalóki Dezső: Adatok a Bakony Tenebrionoidea faunájához (Coleoptera)
- Kutasi Csaba: A Bakony-hegység területére új futóbogárfajok (Carabidae) Veszprémvarsány környékéről
- Fazekas Imre: A Tihanyi Tájvédelmi Körzet lepkefaunája (1.) Faunisztikai alapvetés (Lepidoptera)
- Ábrahám Levente: A Tési-fennsík nagylepkefaunájáról (Lepidoptera)
- Rékási József: A Pannonhalmi Természetvédelmi Terület madárvilágának vizsgálata
- Barta Zoltán: A Bakony-hegység új madárfaja: a holló (Corvus corax L.)

13. 1994 (1998). 210. p.  >>[letölthető pdf]
- Veress Márton-Pongrácz Imre-Bereznai Csaba: Néhány bakonyi hegy hajdani elborítottsági viszonyainak vizsgálata
- Galambos István: Adatok a Bakony-hegység flórájához I.
- Kutasi Csaba: Ritka futóbogarak (Coleoptera, Carabidae) a Keleti-Bakonyból
- Kutasi Csaba: Futóbogarak (Coleoptera, Carabidae) Litér környékéről
- Puskás János-Nowinszky László: A Balaton-felvidéken működő normál és UV-fénycsapdák Macrolepidoptera anyagának összehasonlítása
- Tóth Sándor: Ritka zengőlégyfajok a Bakony faunájában (Diptera: Syrphidae), III.
- Józan Zsolt: A Bakony fémdarázs faunájának (Hymenoptera, Chrysididae) alapvetése
- Kasper Ágota: Adatok Litér és környéke pókfaunájának (Araneae) ismeretéhez
- Barta Zoltán: Újabb adatok a Balaton-felvidék északkeleti részének madárvilágához I.
- Molnár István: Kisemlős-faunisztikai adatok a Keleti-Bakonyból bagolyköpet-elemzések alapján

14. 1995 (1999). 191. p.  >>[letölthető pdf]
- Futó János: A Csatár-hegyi-barlang üledékei I.
- Sütőné Szentai Mária: A Dunántúli-középhegység DNy-i részének ősföldrajzi képe a pannóniai (s.l.) emelet idején, szervesvázú mikroplankton (Dinoflagellata etc.) maradványok tükrében
- Kutasi Csaba: Ritka és jellegzetes Balaton-felvidéki bogárfajok (Coleoptera)
- Retezár Imre-Székely Kálmán: Vászoly és környékének futóbogarai, cincérei (Coleoptera: Carabidae, Cerambycidae)
- Tóth Sándor: A Bakony hegység bögölyfaunája (Diptera: Tabanidae)
- Tóth Sándor: Újabb adatok a Bakony hegység katonalégy faunájához (Diptera: Stratiomydae, Xylomyidae)
- Szinetár Csaba-Kenyeres Zoltán-Kovács Hajnalka: Adatok a Balaton-felvidék néhány településének épületlakó pókfaunájához (Araneae)
- Mátics Róbert: Adatok a gyöngybagoly (Tyto alba Scop., 1769) táplálkozásökológiájához

15. 1996 (2000). 159 p.  >>[letölthető pdf]
- Kevey Balázs: A Ranunculus nemorosus DC. társulási viszonyai Magyarországon
- Cservenka Judit-Aszalós Réka-Bráz Eszter-Petőházi Attila-Rossmann Zoltán.: A Primula x brevistyla DC. hibrid kankalinfaj előfordulásának predikciós térképezése a bakonyi Cuha-völgyben
- Bauer Norbert-Kenyeres Zoltán-Szinetár Csaba: A Ballus rufipes (Simon, 1868) (Araneae: Salticidae) megjelenése a Balaton-felvidéken
- Szinetár Csaba-Miltényi Attila: Adatok a Sághegy pókfaunájának ismeretéhez
- Kontschán Jenő: Alakváltozatok a Gammarus roeseli Gervais (Crustacea: Amphipoda) fajon
- Tóth Sándor: A Balatonba torkolló patakok szitakötő faunájának (Odonata) összehasonlító vizsgálata
- Kenyeres Zoltán-Bauer Norbert: Egyenesszárnyú (Orthopteroidea: Saltatoria) kutatás a Balaton-felvidéken
- Kutasi Csaba: Futóbogarak (Coleoptera: Carabidae) a Pannonhalmi Tájvédelmi Körzetből
- Józan Zsolt: Újabb adatok a Bakony kaparódarázs faunájának (Hymenoptera: Sphecoidea) ismeretéhez
- Barta Zoltán: Adatok (1980-1995) a Bakony hegység és peremterületei gerinces faunájának (Amphibia, Reptilia, Mammalia) ismeretéhez I.
- Petróczi Imre: Adatok a vidra (Lutra lutra Linnaeus, 1758) Veszprém megyei elterjedéséről

16. 1997 (2000). 167 p.  >>[letölthető pdf]
- Galácz András: Mélységek és sekélyességek. A dunántúli-középhegységi jura kutatásának 125 éve
- Futó János: A Csatár-hegyi barlang üledékei II.
- Bodorkós Zsolt: Adatok a Prága-hegy (Veszprém megye) geológiai ismeretéhez
- Kovács J. Attila: A Tekeres-völgy (Déli-Bakony) növényzete
- Bauer Norbert-Mészáros András: A Viola collina Bess. Új előfordulásai és cönológiai viszonyai a Bakonyban
- Kenyeres Zoltán: Adatok a Dunántúli-középhegység egyenesszárnyú (Ensifera, Caelifera) faunájának ismeretéhez I.
- Muskovits József-Székely Kálmán: Vászoly és környékének díszbogarai (Coleoptera: Buprestidae)
- Ábrahám Levente: Balatonhenye és környékének bagolylepkéi (Lepidoptera: Noctuidae)
- Tóth Sándor: A Bakony-vidék pöszörlégy faunája (Diptera: Bombyliidae)
- Tóth Sándor: Ritka zengőlégyfajok a Bakony faunájában (Diptera: Syrphidae), IV.

17. 1998 (2001). 184 p.  >>[letölthető pdf]
- Galambos István: Adatok a Bakony-hegység flórájához II.
- Bauer Norbert: Florisztikai adatok a Bakonyból és a Bakonyaljáról
- Kevey Balázs-Borhidi Attila: Egy új erdőtársulás a Bakonyban (Veratro nigri-Fraxinetum orni n. ass.)
- Mészáros András: Adatok a Veszprém megyei Mezőföld flórájának ismeretéhez I.
- Bauer Norbert-Kenyeres Zoltán-Mészáros András: A berhidai Koldustelek löszvölgyének flórája és vegetációja (Veszprém megye)
- Szinetár Csaba-Guitprecht Gábor: Apardosa maisa Hippa & Mannila, 1982 előkerülése Magyarországon (Araneae, Lycosidae)
- Harmat Beáta: Adatok Litér környékének poloskafaunájához (Heteroptera)
- Bíró Judit-Hufnagel Levente: Heteroptera fajok a Balaton vízrendszerében
- Ábrahám Levente: A nagylepkefauna vizsgálata a Déli-Bakony és a Bakonyalja határvidékén (Lepidoptera)
- Rozner István: A Bakony-hegység sutabogár-faunája (Coleoptera: Histeridae)

18. 1999 (2001). 112 p.  >>[letölthető pdf]
- Kontschán Jenő: Két bakonyi telepített fenyves ászkaegyütteseinek (Crustaceae: Isopoda: Oniscidea) összehasonlító vizsgálata
- Kontschán Jenő: A Bakonyvidék ászka (Crustaceae: Isopoda: Oniscidea) faunájára új fajok
- Korsós Zoltán-Kontschán Jenő-Murányi Dávid: Újabb adatok a Polydesmus collaris C. L. Koch, 1847 (Diplopoda:Polydesmida) bakonyi elterjedéséhez
- Murányi Dávid: Az Amphinemura standfussi (Ris, 1902) álkérész (Plecoptera) faj a Bakonyvidéken
- Tóth Sándor: A vörös légivadász (Pyrrhosoma nymphula interposita Varga, 1968) előfordulási sajátosságai a Bakonyvidéken (Insecta: Odonata)
- Kutasi Csaba: Futóbogarak (Col: Carabidae) vizsgálata a veszprémi Csatár-hegyen és környékén
- Medvegy Mihály: Adatok az ácscincér (Ergates faber L.) fejlődéséről és populációdinamikájáról (Fenyőfői Ősfenyves)

19. 2000 (2002). 120 p.  >>[letölthető pdf]
- Penksza Károly – Káder Ferenc – Süle Szilvia: Vegetációtanulmány a balatonalmádi Megye-hegyről (gyeptársulások vizsgálata)
- Kontschán Jenő: A Dunántúli-középhegység (Gerecse, Vértes és Bakonyvidék) Peracarida faunája I. Vízi fajok (Amphipoda et Isopoda: Asellota)
- Tóth Sándor: Odonatológiai vizsgálatok a Vörös János-séd völgyében
- Ábrahám Levente: A nagylepke fauna vizsgálata a Keleti-Bakonyban
- Fazekas Imre: Adatok a Bakonynána molylepke faunájának ismeretéhez (Lepidoptera: Microlepidoptera)
- Kutasi Csaba – Sághy Zsolt: A Bakony faunájára új és ritka bogárfajok (Coleoptera)
- Muskovits József: A Bakony díszbogár-faunájának alapvetése (Coleoptera: Buprestidae)
- Nagy Dénes: Faunisztikai adatok a Balatonon élő vidra (Lutra lutra) táplálék-összetételének vizsgálatából

20. 2001-2003 (2003). 130 p.  >>[letölthető pdf]
- Veress Márton: Adalékok a homokkő anyagú kőtengerek (Káli-medence) pszeudokarrjainak morfogenetikájához
- Sütőné Szentai Mária – Selmeczi Ildikó: Felszíni alsó-pannóniai előfordulás Felcsúton. Szervesvázú mikroplankton- és sporomorpha-maradványok
- Rédei Dávid – Hufnagel Levente: Adatok a Dunántúli-középhegység talajlakó poloskafaunájának ismeretéhez (Heteroptera) – (Adatok Magyarország talajlakó poloskáinak ismeretéhez I.)
- Szél Győző – Kutasi Csaba: Tihanyi élőhelyek bogárfaunisztikai vizsgálata
- Kutasi Csaba – Kádár Ferenc: Fénycsapdával gyűjtött futóbogarak (Coleoptera: Carabidae) Csopakról
- Sághy Zsolt – Takács András – Farkas István – Molnár Csaba: Faunisztikai vizsgálatok futóbogarakon (Coleoptera: Carabidae) a Kis-Balaton területén
- Fazekas Imre: A Copeophora colutella (Fabricius, 1794) előfordulása a Bakony hegységben (Microlepidoptera: Copeophoridae)

21. 2004. 176 p.  >>[letölthető pdf]
- Katona Lajos: A várpalotai Kikeri-tavi pannóniai feltárás szedimentológiai és paleontológiai vizsgálata
- Kevey Balázs: A Bakonyalja homokvidékének erdei. I. Általános rész
- Szabó István: A tapolcai polgári iskola herbáriuma Redl Gusztávtól
- Kontschán Jenő – Berczik Ágnes: A Dunántúli-középhegység (Gerecse, Vértes, Bakony-vidék) Peracarida (Crustacea) faunája. II. Szárazföldi fajok (Isopoda: Oniscidea)
- Rozner István: Adatok a mindszentkállai Öreghegy poloska faunájához (Insecta: Heteroptera)
- Kutasi Csaba: A Kab-hegy környéki tavak és láprétek futóbogarai (Col.: Carabidae)
- Papp Jenő: A Bakony-hegység gyilkosfürkész faunájának alapvetése (Hymenoptera, Braconidae) V. Agathidinae, Alysiinae
- Tóth Sándor: Adatok a Balatonba torkolló kisvízfolyások kétszárnyú (Diptera) faunájához

22. 2005. 175 p.  >>[letölthető pdf]
- Galambos István: Adatok a Bakony-hegység flórájához III.
- Kevey Balázs: A Bakonyalja homokvidékének erdei II. Homoki erdeifenyvesek – Festuco vaginatae-pinetum sylvestris Soó (1931) 1971
- Fazekas Imre: Az ösküi (Bakony) dolomitlejtők és sziklagyepek lepkefaunája (Lepidoptera)
- Csabai Zoltán – Móra Arnold – Boda Pál – Cser Balázs – Málnás Kristóf: Contribution to the aquatic insect fauna of the northern part of the Bakony mountains (Ephemeroptera, Coleoptera, Heteroptera and Trichoptera)
- Csabai Zoltán – Szél Győző – Kutasi Csaba: A Bakonyi Természettudományi Múzeum vízibogár-gyűjteménye (Coleoptera: Hydradephaga és Hydrophiloidea)
- Rozner István: Adatok a mindszentkállai Öreghegy bogárfaunájához (Insecta: Coleoptera)
- Papp Jenő: A Bakony-hegység gyilkosfürkész faunájának alapvetése (Hymenoptera, Braconidae). VI. Helconinae, Brachistinae, Cheloninae és Sigalphinae
- Tóth Sándor: A Kis-Balaton II. ütemének amfibikus kétszárnyú- (Diptera-) faunája, a 2002-ben végzett vizsgálatok alapján

23. 2006. 143 p.  >>[letölthető pdf]
- Veress Márton: Adalékok nagyobb vastagságú fedőüledékes térszín karsztosodásához (Homód-árok környéke, Hárskút)
- Dányi László: Az öves szkolopendra (Scolopendra cingulata Latreille, 1829) első előfordulási adatai a Bakonyból és újabban felfedezett élőhelyei a Vértesben
- Traser György: A gyarmatpusztai vadgesztenyés ugróvillás (Insecta: Collembola) faunájának diverzitása
- H. Harmat Beáta: A Bakony csipkéspoloska-faunájának alapvetése (Heteroptera: Tingidae)
- Kutasi Csaba: Fénycsapdával gyűjtött futóbogarak (Coleoptera: Carabidae) a Keleti-Bakonyból
- Papp Jenő: A Bakony-hegység gyilkosfürkész-faunájának alapvetése (Hymenoptera, Braconidae) VII. 19 alcsalád
- Szabóky Csaba: Bakonykúti lepkéi (Lepidoptera)

24. 2007. 124 p.  >>[letölthető pdf]
- Kutasi Csaba: 20 éves a Bakonyi Természettudományi Múzeum Baráti Köre
- Kónya Péter: Adatok a tapolcai-medence bazaltbányászatának történetéhez
- Nagy Barnabás – Puskás Gellért: A Stenobothrus eurasius előfordulása és élőhely jellegzetességei a Kárpát-medencében (Orthoptera: Acridoidea)
- Harmat Beáta – Szeőke Kálmán – Kutasi Csaba: Poloskafajok (Heteroptera) a Vértes-hegységből
- Kutasi Csaba: A Steven-turzásfutó (Stenolophus steveni KRYNICKI, 1832) magyarországi elterjedése és élőhelyei
- Kutasi Csaba – Szél Győző: A fémkék bársonyfutó (Ophonus gammeli SCHAUBERGER, 1932) hazai elterjedése és élőhelyei (Coleoptera: Carabidae)
- Medvegy Mihály – Pintér Attila – Székely Kálmán – Retezár Imre – Szalóki Dezső: Boroscsapdázás: módszer a cincérek (Coleoptera: Cerambycidae) egyedszámának és élőhelyük állapotának értékelésére magyarországi tölgyesekben
- Tóth Sándor: A Bakonyvidék fejeslégy-faunája (Diptera: Conopidae)

25. 2008. 136 p.  >>[letölthető pdf]
- Kenéz Árpád – Szabó Máté – Saláta Dénes – Malatinszky Ákos – Penksza Károly: A pénzesgyőr-hárskúti hagyásfás legelő tájtörténete és vegetációja
- Abonyi András – Krasznai Enikő – Kovács Kata – Padisák Judit: Az édesvízi medúza (Craspedacusta sowerbii Lankester, 1880) magyarországi előfordulása
- Biró Lajos: Az erdei tücsök (Nemobius sylvestris Bosc, 1792) perifériás előfordulása Magyarországon
- H. Harmat Beáta: A Bakony-hegység címerespoloska faunájának alapvetése (Heteroptera: pentatomidae)
- Kutasi Csaba – Szél Győző: A Pterostichus melas (Creutzer, 1799), a P. hungaricus (Dejean, 1828) és a P. incommodus Schaum, 1858 előfordulása a Bakonyban
- Nádai László: A Bakonyi Természettudományi Múzeum lemezescsápú gyűjteménye I. (Coleoptera: Scarabaeoidea: Lucanidae et Scarabaeidae (Cetoniinae))
- György Zoltán: A Bakonyi Természettudományi Múzeum bogárgyűjteménye: Chrysomelidae (Bruchinae), Anthribidae, Urodontidae (Coleoptera)
- Lőrinczi Gábor: Hangyaközösségek (Hymenoptera: Formicidae) fajösszetétele és diverzitása Litér környéki szubmediterrán élőhelyeken
- Tóth Sándor: Új adatok a Bakonyvidék zengőlégy-faunájához (Diptera: Syrphidae)

26. 2009. 191 p.  >>[letölthető pdf]
- Saláta Dénes – Malatinszky Ákos – Penksza Károly – Kenéz Árpád – Szabó Máté: Adatok a Bakony erdei állattartásához
- Kutasi Csaba: A Bakony futóbogár fajainak (Coleoptera: Carabidae) listája
- Papp Jenő: A Bakony-hegység gyilkosfürkész faunájának alapvetése (Hymenoptera, Braconidae), VIII. kiegészítés: 14 alcsalád
- Répási Viktória – Havas Enikő – Dvorák Libor: Annotated checklist and distribution of social wasps (Hymenoptera, Vespidae: Vespinae, Polistinae) in Hungary
- Havas Enikő – Répási Viktória – Staszny Ádám – Sárospataki Miklós: A Magyarországon előforduló szabóméhek (Hymenoptera /Apoidea/ Megachilidae spp.) faunakatalógusa
- Szabóky Csaba: Pécsely lepkéi (Lepidoptera)
- Takács Attila: Gánt-Gránás és környékének lepkéi (Lipidoptera)
- Tóth Sándor: Adatok a Bakonyvidék csípőszúnyog faunájához (Diptera: Culicidae), I.

27. 2010. 156 p.  >>[letölthető pdf]
- Kovács Tibor: Előszó
- Ortmann-né Ajkai Adrienne – Morschhauser Tamás: A porvai Biodiverzitás Nap kutatási területének élőhelytérképe
- Galambos István: A 3. Biodiverzitás Nap (Porva) keretében gyűjtött mohok (Bryophyta)
- Morschhauser Tamás – Erdős László – Ortmann-né Ajkai Adrienne: Edényes növények előfordulása Porva környékén: 3. Biodiverzitás Nap
- Varga András: A 2008-as porvai Biodiverzitás Napon gyűjtött puhatestű fajok (Mollusca) listája
- Ujvári Zsolt – Kontschán Jenő: Adatok Porva és környékének Mesostigmata és Trombidiformes (Acari) faunájához
- Farkas Sándor: Új adatok a Bakony szárazföldi ászkarák (Isopoda: Oniscidea) faunájához Porva környékéről
- Kovács Péter – Szinetár Csaba: A Magyar Biodiverzitás Napok (Porva, 2008) arachnológiai eredményei (Araneae)
- Traser György: A Collembola fauna (Hexapoda: Entognatha) Porva körzetében a harmadik Biodiverzitás Nap gyűjtései alapján
- Tóth Sándor: A Porvai-medence szitakötő (Odonata) faunája irodalmi adatok és a 2008-as Biodiverzitás Nap gyűjtései alapján
- Kondorosy Előd: Adatok Porva poloskafaunájához (Heteroptera) a 3. Biodiverzitás Nap alapján
- Koczor Sándor – Bagarus Anita: Kabócák a Bakonyból, Porva környékéről: egy új faj hazánk faunájában (Hemiptera: Archaeorrhyncha, Clypeorrhyncha)
- Móra Arnold – Deák Csaba – Lőkkös Andor – Papp László – Soós Nándor – Csabai Zoltán: A Porva melletti Hódos-ér vízi makrogerinctelen faunájáról a 2008. évi Biodiverzitás Nap eredményei alapján
- Kutasi Csaba: Porva környékének futóbogarai (Coleoptera: Carabidae)
- Rozner István – Rozner György: 18 bogárcsalád fajai a 3. Biodiverzitás Napról
- Podlussány Attila: A porvai Biodiverzitás Napon gyűjtött ormányosalkatú bogarak (Coleoptera: Curculionoidea)
- Józan Zsolt: A porvai Biodiverzitás Napon gyűjtött fullánkos hártyásszárnyú (Hymenoptera, Aculeata) fajok
- Szeőke Kálmán – Ronkay László: A Porvai Biodiverzitás Nap lepkészeti eredményei
- Tóth Sándor: Adatok Porva kétszárnyú (Diptera) faunájához a Biodiverzitás Nap gyűjtése alapján
- Kovács Tibor: Kétéltűek és hüllők Porván: 3. Magyar Biodiverzitás Nap
- Görföl Tamás – Zsebők Sándor – Tóth Mária: Adatok Porva emlősfaunájához a 2008. évi Biodiverzitás Nap alapján

28. 2011. 275 p.  >>[letölthető pdf]
- Tóth Sándor: Emlékezés Podlussány Lajosra
- Kevey Balázs: A Bakonyalja homokvidékének erdei III.
- Fehérvári Bence – Saláta Dénes – Malatinszky Ákos: Hagyományőrző gyümölcsösök az Öreg-Bakony tanyavilágában
- Varga Anna – Bölöni János: Egy felhagyott fás legelő területének tájhasználat változása Olaszfalu (Veszprém megye) határában
- Novák János: Adatok a Bakony álskorpió-faunájához (Arachnida: Pseudoscorpiones)
- Traser György – Winkler Dániel – Molnár Marcel: A mezőföldi Szent László-víz völgyének ugróvillás (Collembola) faunája
- Kenyeres Zoltán – Rácz István András: A Bakonyi Természettudományi Múzeum egyenesszárnyú (Orthoptera) gyűjteménye
- Kondorosy Előd: Keszthely és környéke poloskafaunájának alapvetése (Heteroptera)
- Móra Arnold – Deák Csaba – Kálmán András – Kálmán Zoltán – Lőkkös Andor – Soós Nándor – Csabai Zoltán: Contribution to the aquatic insect fauna of Káli-medence and Fekete-hegy, and their surroundings (Balaton Uplands)
- Nagy Ferenc: Adatok Győr-Moson-Sopron és Veszprém megye futóbogár-faunájához (Coleoptera: Carabidae)
- Podlussány Attila – Kutasi Csaba: Új ormányosalkatú-bogárfajok a Bakonyban (Coleoptera, Curculionoidea)
- Kutasi Csaba: Védett és ritka bogárfajok (Coleoptera) a várpalotai lőtér területéről
- Szabóky Csaba: Kohanóczy Attila molylepke (Microlepidoptera) gyűjteménye
- Szabóky Csaba: Összehasonlító vizsgálatok a Bakonybél-Somhegy nagylepkefaunáján (Macrolepidoptera), és a molyfauna (Microlepidoptera) alapvetése
- Nagy Lajos – Poller Zoltán: Vízimadár szinkronszámlálások a várpalotai tavakon (2005-2007)

29. kötet (2012 (2013)) 148 p. V. Magyar Biodiverzitás Nap, Szentbékkálla, 2009  >>[letölthető pdf]
- Kovács Tibor: Előszó
- Török Júlia Katalin: Házas amőbák a Fekete-hegy térségében, különös tekintettel a bazaltplató tófüzérének kisvizeire
- Dima Bálint – Pál-Fám Ferenc – Takács Katalin: Nagygombafelmérés a szentbékkállai Fekete-hegyen
- Farkas Edit – Lőkös László – Molnár Katalin: Zuzmók biodiverzitás-vizsgálata a szentbékkállai Fekete-hegy mintaterületen
- Papp Beáta: Adatok a Fekete-hegy mohaflórájához
- Morschhauser Tamás – Szabó Gábor – Zimmermann Zita: Edényes növények előfordulása a Fekete-hegyen: V. Magyar Biodiverzitás Nap
- Farkas Sándor: Adatok a Fekete-hegy szárazföldi ászkarák (Isopoda: Oniscidea) faunájához
- Szinetár Csaba – Kovács Péter: Pókfaunisztikai vizsgálatok a szentbékkállai Fekete-hegyen
- Kondorosy Előd – Harmat Beáta: A szentbékkállai Fekete-hegy poloskafaunájának alapvetése
- Kutasi Csaba: A Fekete-hegy vízparti futóbogarai (Coleoptera: Carabidae)
- Rozner István – Rozner György: Bogárfajok az V. Magyar Biodiverzitás Napról (Coleoptera)
- Szabóky Csaba – Ábrahám Levente – Petrányi Gergely – Ronkay László – Szeőke Kálmán – Tóth-Ronkay Mária: Adatok a Fekete-hegy lepkefaunájának ismeretéhez
- Tóth Sándor: Adatok a Fekete-hegy kétszárnyú (Diptera) faunájához a Biodiverzitás Nap gyűjtése kapcsán
- Kovács Tibor: Kétéltű- és hüllőfelmérések a Fekete-hegyen

30. kötet (2013) 152 p.  >>[letölthető pdf]
- Tóth Sándor: Emlékezés dr. Marián Miklósra (1914 – 2011)
- Papp Jenő: A zirci Bakonyi Természettudományi Múzeum alapításának története (1962 – 1969)
- Papp Jenő - Tóth Sándor - Kasper Ágota - Kutasi Csaba: A Bakonyi Természettudományi Múzeum története (1972-2012)
- Szűcs Péter: Kiegészítések a Zirci Arborétum mohaflórájához
- Kevey Balázs: A Bakonyalja homokvidékének erdei. IV. Zárt homoki tölgyesek (Polygonato latifolio-Quercetum roboris Borhidi in Borhidi et Kevey 1996)
- Kenyeres Zoltán - Rácz István András: A Bakony-vidék állatföldrajzi felosztása az egyenesszárnyúak (Orthoptera) elterjedési mintázatai alapján
- Szabóky Csaba - Kutassy György: Epöl és környéke lepkefaunája
- Kovács Gergely Károly: A Fehérvárcsurgói-víztározó madárvilágának változásai
- Szép Dávid - Purger J. Jenő: Óhíd és Kisgörbő környékének (Zala megye) kisemlős faunája gyöngybagoly (Tyto alba) köpetek vizsgálata alapján

31. kötet (2014) 152 p.  >>[letölthető pdf]
- Farkas Edit – Lőkös László – Sinigla Mónika – Varga Nóra: A Mogyorós-hegy (Litér) és az Ugri-hegy (Királyszentistván) zuzmóflórája - Szűcs Péter – Patocskai Zoltán: Adatok a Fenyőfői Ősfenyves mohaflórájához - Szűcs Péter: A Dicranum tauricum Sapjegin (Musci, Dicranaceae) elterjedése a Fenyőfői Ősfenyvesben - Kevey Balázs: A Bakonyalja homokvidékének erdei. V. Gyertyános-tölgyesek - Kovács Péter – Szinetár Csaba: Veszprém megye pókfaunája - Vers Tamás – Tóth Sándor: Adatok a Tapolcai-medence és környéke szitakötő-faunájához (Odonata) - Kutasi Csaba – Németh Tamás: Zánkai tölgyesek bogarai (Coleoptera) az erdőművelés tükrében - Vers Tamás – Tóth Sándor: Adatok a Tapolcai-medence és környéke kétszárnyúfaunájához (Diptera) - Kovács Gergely Károly: A Pátkai-víztározó madárvilága és természetvédelmi jelentősége

32. 2015. 163 p.  >>[letölthető pdf]
- Papp Jenő: Zirci múzeumfejlesztési tervek – és ahogy megvalósultak (1960-2014)
- Saláta Dénes – Hüll László – Bombay Bálint – Fehérvári Bence – Malatinszky Ákos: Növénytani vizsgálatok az Öreg-Bakony tanyavilágában
- Sinigla Mónika: A Marcal-medence néhány mocsár- és láprétjének (Csögle, Egeralja) botanikai állapotfelmérése
- Kevey Balázs: Kiegészítés
- Kevey Balázs: A Bakonyalja homokvidékének erdei VI. Égerligetek (Aegopodio-Alnetum glutinosae Kárpáti V., Kárpáti I. et Jurko ex Šomšák 1961)
- Kovács Péter – Kutasi Csaba: Szépalmapuszta felhagyott almaültetvényének talajfelszíni pókfaunája
- Kovács Péter – Szinetár Csaba: Az Iváni-szikesek Természetvédelmi Terület pókfaunájának jellemzése
- Kutasi Csaba: Védett és ritka bogárfajok (Coleoptera) a Dörögdi-medencéből
- Bálint Zsolt: Jegyzetek a nagypettyes boglárka (Maculinea arion (Linnaeus, 1758), Lycaenidae, Lepidoptera) pannóniai fajcsoportneveivel kapcsolatban
- Tóth Sándor: Adatok a Bakony-vidék barlangjainak faunájához

33. 2016. 184. p.  >>[letölthető pdf]


Monográfia-sorozat: A Bakony természettudományi kutatásának eredményei.¬
Zirc-Veszprém.


1. Fekete Gábor (1964): A Bakony növénytakarója (Die Pflanzendecke des Bakony-Gebirges). 55 p.
2. Papp József (1965): A Bakony növénytani bibliográfiája (Botanische Bibliographie des Bakony-Gebirges). 103 p.
3. Tapfer Dezső (1966): A Keleti-Bakony madárvilága (Die Vogelwelt aus dem Ost-Ba¬kony Gebirges). 77 p.
4. Bendefy László (1967): A Bakony hegység geokinetikai viszonyainak földkéregszerke¬zeti vonatkozásai (Die Rolle des Geokinetik bei des Erforschung der Erdkrusen-struktur im Bakony-Gebirge). 159 p.
5. M. Buczkó Emil (1968): Geomorfológiai kutatás és térképezés Balatonfüred környékén (Geomorphologische Erforschung und Kartierung in der Umgebung von Balatonfüred). 99 p.
6. Keve András (1970): A Keszthelyi-hegység és a Kisbakony madárvilága. 103 p.
7. Keve András – Sági Károly Jenő (1970): Keszthely és környékének madárvilága. 63. p.  >>[letölthető pdf]
8. Papp József (1971): A Bakony állattani bibliográfiája. 233 p.  >>[letölthető pdf]
9. Dr. Bayerné Károlyi Gabriella - dr. Kaplayné Schey Ilona (1975): A Bakony földtani-őslénytani bibliográfiája. 135 p.  >>[letölthető pdf]
10. Bubics István (1971): A Balaton-felvidék metaform képződményeinek földtani-kőzettani felépítése. 54 p.
11. Keve András - Tapfer Dezső (1978): A Balaton-felvidék madárvilága. 61. p.
12. Dr. Rézbányai László (1979): Az Északi-Bakony nappali nagylepkefaunája. 71 p.  >>[letölthető pdf]
13. Tóth Sándor (1980): A Bakony-hegység szitakötő-faunája. 135 p.  >>[letölthető pdf]
14. Veress Márton (1981): A Csesznek környéki barlangok genetikájának vizsgálata. 63 p.  >>[letölthető pdf]
15. Szabóky Csaba (1982): A Bakony molylepkéi. 45 p.  >>[letölthető pdf]
16. Tóth Sándor (szerk.) (1985): A zirci arborétum élővilága I. 104 p.  >>[letölthető pdf]
17. Mihály Sándor - Mihályné Gombos Ildikó (1986): A Bakonyi Természettudományi Múzeum gyűjteményének ősmaradvány-katalógusa. 85 p.  >>[letölthető pdf]
18. Eszterhás István (1987): A Tihanyi-félsziget barlangkatasztere. 87 p.  >>[letölthető pdf]
19. Medvegy Mihály (1987): A Bakony cincérei. 106 p.  >>[letölthető pdf]
20. Marián Miklós (1988): A Bakony hegység kétéltű- és hüllőfaunája. 105 p.  >>[letölthető pdf]
21. Dietzel Gyula (1997): A Bakony nappali lepkéi. 199 p. (45 színes fotóval)  >>[letölthető pdf]
22. Budai Tamás - Csillag Gábor (1998): A Balaton-felvidék középső részének földtana. 118 p. (színes geológiai térképmelléklettel)  >>[letölthető pdf]
23. Veress Márton (2000): Az Északi-Bakony fedett karsztja (Covered karst evolution in the Northern Bakony Mountains, W-Hungary) . 167 p.  >>[letölthető pdf]  >>[letölthető pdf]
24. Barczi Attila (2000): A Tihanyi-félsziget talajai. 125 p. (színes térképmellékletekkel)  >>[letölthető pdf]
25. Tóth Sándor (2001): A Bakonyvidék zengőlégy faunája. 447 p.  >>[letölthető pdf]
26. Dulai Alfréd (2002): A Dunántúli-középhegység hettangi és kora-szinemuri (kora-jura) brachiopoda faunája
1. köt., Diverzitás, rétegtani elterjedés, paleoökológia, paleobiográfia, faunafejlődés. 112 p.  >>[letölthető pdf]
27. Dulai Alfréd (2003): A Dunántúli-középhegység hettangi és kora-szinemuri (kora-jura) brachiopoda faunája
2. köt., Rendszertani leírások. 144 p.  >>[letölthető pdf]
28. Ádám László (2004): A Bakony és a Vértes holyvafaunája (Coleoptera: Staphylinidae). 262 p.  >>[letölthető pdf]
29. Tóth Sándor (2005): A Bakonyvidék és a Balaton-medence szitakötő-faunája (Insecta: Odonata). 224 p.  >>[letölthető pdf]
30. Podlussány Attila (2007): A Bakony ormányosbogár-faunája (Coleoptera: Brachyceridae, Curculionidae). 224 p.  >>[letölthető pdf]
31. Tóth Sándor: A Bakonyvidék fürkészlégy faunája (Diptera: Tachinidae). 198 p.
 >>[letölthető pdf]
32. Kontschán Jenő – Ujvári Zsolt: A Dunántúli-középhegység szabadon élő korongatkái és nyűgatkái. (Acari: Mesostigmata: Uropodina, Gamasina, Sejina és Antennophorina). 116 p.  >>[letölthető pdf]
33. Bauer Norbert (2014): A Bakony-vidék szárazgyepjei. Sztyeprétek és sziklagyepek osztályozása és növényföldrajzi karaktere. 335 p. + 1 CD mell.  >>[letölthető pdf]
34. Tóth Sándor (2015): A Bakony-vidék és a Balaton-medence herpetofaunája (Amphibia – Reptilia). 236 p.  >>[letölthető pdf]


Ismeretterjesztő kiadványaink:

Galambos István (2006): Gombák a Bakonyban. 48 p.  >>[letölthető pdf]
Barta Zoltán (2003): Madarak a Bakonyban 1. köt. 56 p.  >>[letölthető pdf]
Kutasi Csaba (2002): A Bakony rovarvilága. 48 p.  >>[letölthető pdf]
Barta Zoltán (1996): A Bakony halai. 41 p.  >>[letölthető pdf]
Barta Z., Futó J., Galambos I., Harmat B., Kasper Á., Kutasi Cs. (2008): A Bakony - A természet kincsestára — 2. átdolgozott kiadás, Bakonyi Természettudományi Múzeum, Zirc, 144 p.
 >>[letölthető pdf]
Knauer J., Galambos I., Barta Z., Harmat B., Kasper Á., Kutasi Cs. (2008): Ráktanya tanösvény vezetőfüzet  >>[letölthető pdf]
Bauer Norbert, Kenyeres Zoltán (2002): 40 éves „A Bakony természeti képe” kutatási program
Bauer Norbert, Barna János (1999): Dorog és Esztergom környékének növényvilága  >>[letölthető pdf]
A Bakony természeti képe – kiállításvezető leporelló (magyar, német, angol nyelvű)
Jégkorszaki óriások a Bakony hegységben – kiállításvezető leporelló (magyar, angol nyelvű)  >>[letölthető pdf]  >>[letölthető pdf]
55 éves „A Bakony természeti képe” kutatóprogram -  >>[letölthető pdf]