A könyvtár használata

Könyvtári szolgáltatások

- a jövőben online is elérhető számítógépes katalógus építése folyamatban van; annak feltöltéséig dokumentumaink az állomány egyes részeiről helyben készített gépi nyilvántartások és cédulakatalógus (szerzői betűrendes és ETO szerinti szakkatalógus) segítségével kereshetők;
- tájékoztatás (helyi és internetes forrásokból);
- helyben olvasás;
- kölcsönzés;
- másolatszolgáltatás;
- online adatbázisok (ADT plus, JSTOR)


Könyvtárhasználati szabályzat


A Bakonyi Természettudományi Múzeum Könyvtára korlátozottan nyilvános szakkönyvtár, amelynek fő feladata, hogy állományával és szolgáltatásaival segítse a fenntartó intézmény tudományos kutatói és a Bakony-kutatásban részt vevők munkáját.

1. Általános szabályok:
A könyvtár nyitva áll más intézmények munkatársai, vendégkutatók, főiskolai, egyetemi oktatók, hallgatók és mások előtt is, akiknek szakirodalmi igényének kielégítését állományunk biztosíthatja.
Külső látogató a könyvtár szolgáltatásait csak beiratkozás után veheti igénybe.

1.1.Beiratkozás
A könyvtár a Bakonyi Természettudományi Múzeum munkatársait beiratkozott könyvtárhasználónak tekinti.
Külső látogatónak beiratkozni csak személyesen, a beiratkozási lap kitöltésével és aláírásával lehet. Az adatok valódiságát személyi igazolvánnyal vagy útlevéllel szükséges igazolni. Beiratkozáskor a látogató nyilatkozatot ír alá, amelyben elfogadja a használati szabályzat rendelkezéseit és anyagi felelősséget vállal az általa használt dokumentumokért. A személyes adataiban bekövetkezett változásokat a könyvtárhasználó köteles bejelenteni a könyvtárnak.
A beiratkozásnál kért és rögzített adatok kizárólag könyvtári nyilvántartások, statisztikák készítésére használhatók fel.
A beiratkozás díjtalan.
A beiratkozott könyvtárhasználót i n g y e n e s e n illetik meg a következő alapszolgáltatások:
a) könyvtárlátogatás;
b) információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól;
c) állományfeltáró eszközök (hagyományos és számítógépes katalógusok -utóbbi kizárólag közvetve, a könyvtáros közreműködésével) használata;
d) a dokumentumgyűjtemény helybenhasználata;
e) kölcsönzés.

2. A könyvtár szolgáltatásai:
2.1. Helybenhasználat

Olvasótermi használatra a beiratkozott olvasók rendelkezésére áll a könyvtár teljes állománya, a kézikönyvek, könyvek, tanulmányok, kéziratok, térképek, folyóiratok, CD-ROM-ok.
Az olvasóteremben nem található dokumentumokat kérésre a könyvtáros rendelkezésre bocsátja a raktári állományból. Külső olvasó a raktári részt nem látogathatja.
A dokumentumokat használat után az asztalon kell hagyni, a polcra való visszahelyezésük a könyvtáros feladata.

2.2. Tájékoztató szolgálat
A könyvtár nyitvatartási idejében tájékoztató szolgálat áll az olvasók rendelkezésére.
Tájékoztat a könyvtár és más könyvtárak gyűjtőköréről, állományáról és szolgáltatásairól, segítséget nyújt a katalógusok, bibliográfiák, számítógépes adatbázisok, elektronikus szolgáltatások használatában, egy adott téma szakirodalmi kutatásában.

2.3. Kölcsönzés
A Bakonyi Természettudományi Múzeum dolgozói számára a teljes könyvtári állomány kölcsönözhető.
1945 előtt kiadott könyvek, folyóiratok, térképek, 1 példányos kéziratok külső használók számára nem kölcsönözhetők. Ettől eltérni csak a múzeumigazgató engedélyével lehet. A nem kölcsönözhető dokumentumokról igény esetén a könyvtár térítés ellenében másolatot készít.
Kölcsönözhetőségi szempontból a könyvtár állományába bármilyen forrásból (vétel, csere, ajándék, pályázat) bekerült könyvtári dokumentum azonos elbírálás alá esik.
A kölcsönzés és visszavétel, illetve ezek nyilvántartása számítógéppel történik. Külső használók esetében az átadást és átvételt a felek aláírásukkal igazolják.
Könyvtári tartozásaikról a kutatók évente egyszer névre szóló emlékeztetőt kapnak. A kölcsönözhető dokumentumok száma nincs korlátozva, de legalább leltározáskor minden használó köteles az általa kikölcsönzött dokumentumokat bemutatni.
Kölcsönzési határidők:
1 hónap; kivéve a külső igény esetén múzeumi kutatótól visszakért dokumentum, melynek kölcsönzési ideje egyedi megbeszélés alapján, maximum egy hét.
Nem kölcsönözhetők:
•    kézikönyvtári dokumentumok (kézikönyvek, lexikonok, enciklopédiák, szótárak, atlaszok);
•    1945 előtt kiadott könyvek;
•    folyóiratok;
•    térképek;
•    kéziratok, kutatási jelentések.


2.4. Könyvtárközi kölcsönzés
A könyvtár a saját állományából nem teljesíthető kutatói igényeket - kérésre - könyvtárközi kölcsönzéssel elégíti ki.
A kölcsönzés idejét ez esetben a küldő könyvtár állapítja meg, amely általában 14-30 nap.
A kölcsönzés felmerülő költségei a kérő könyvtárhasználót terhelik (postaköltség, és a kölcsönzési határidő be nem tartása, vagy a könyv elvesztése, megrongálódása esetén a küldő könyvtár által kiszabott pótdíj vagy pénzbüntetés).
A könyvtárunk állományába bekerült dokumentumokat más könyvtárak számára hozzáférhetővé tesszük könyvtárközi kölcsönzés útján.
Kölcsönzési határidőnk 3 hét.
Folyóiratok cikkmásolatait postai vagy elektronikus úton juttatjuk el a kérő könyvtárhoz.
Könyvtárközi kölcsönzéssel sem kölcsönözhető könyvtári dokumentumok:
a) kézikönyvtári állomány
b) 1945 előtt megjelent könyvek;
c) folyóiratok;
d) kutatási jelentések, 1 példányos kéziratok;
e) CD-ROM-ok.

2.5. Másolatszolgáltatás
A másolatszolgáltatást a könyvtár használója kizárólag a könyvtáros engedélyével és közreműködésével - állományvédelmi szempontokat, és a szerzői jog szabályait figyelembe véve - veheti igénybe.
Külső látogatók a fénymásolásért készpénzzel másolási díjat fizetnek.

2.6. Számítógép-használat, adatbázisok, elektronikus információforrások:
A számítógépes nyilvántartások, CD-ROM-ok, elektronikus adatbázisok igénybevétele díjtalan.
Találati listák, folyóiratcikkek helyben letöthetők az olvasó által hozott vírusmentes adathordozóra térítésmentesen, vagy kinyomtathatók az aktuális díjtétel szerint.
Az adatbázisok használatához a könyvtáros segítséget nyújt.

3. Kártérítés:
A könyvtár használói a kikölcsönzött könyvtári dokumentumokért teljes anyagi felelősséggel tartoznak.
Kikölcsönzött példányok elvesztése, megrongálódása esetén a kölcsönző köteles az elveszett dokumentumot azonos vagy új kiadású példánnyal pótolni, vagy a beszerzési árát, illetve a könyvtár által megbecsült értékét megtéríteni.