Könyvtári állomány

Könyvtárunk természettudományi szakkönyvtár.
Állományunk kb. 28.000 kötet, nagyobbrészt folyóirat (20.000 kötet), a kurrens folyóiratok száma 64.
Mintegy 14.000 dokumentumunk idegen nyelvű.
Elérhető nálunk a JSTOR adatbázis és teljes körű hozzáférésünk van az Arcanum Digitális Tudománytárhoz (ADT plus).

I. A könyvtár gyűjtőköre
I.1 A könyvtár gyűjtőköri alapfeladata a fenntartó Bakonyi Természettudományi Múzeumban folyó kutató- és múzeumpedagógiai munka könyvtári feltételeinek biztosítása, a múzeum kutatói és külső Bakony-kutatók szakirodalommal való ellátása.
A könyvtár a lehetőségekhez képest teljességre törekedve gyűjti a közép-dunántúli régióra vonatkozó földtani, botanikai és zoológiai szakirodalmat.
Teljességre törekvéssel gyűjti a könyvtár a fenntartó intézmény kiadványait és a múzeumi kutatók által készített kutatási jelentéseket.
I.2 Gyűjtőköri kiegészítő feladatként a könyvtár válogatással gyűjti:
I.2.1 a leíró természettudományok magyar és külföldi szakirodalmát;
I.2.2 a természettudományokban való általánosabb tájékozódást szolgáló, magasabb szintű ismeretterjesztő irodalmat;
I.2.3 környezetvédelemmel kapcsolatos hazai szak- és magasabb szintű ismeretterjesztő irodalmat;
I.2.4 a hazai és nemzetközi kiadványcsere keretei között érkező dokumentumokat.

II. A gyűjtés dokumentumtípusonkénti tartalmi leírása
A könyvtár gyűjtőköre magában foglalja a feladatai ellátásához szükséges valamennyi dokumentumtípust, illetve információhordozót.
II.1 könyvek és könyvjellegű kiadványok
II.2 időszaki kiadványok ill. lehetőség szerint azok interneten elérhető változata
II.3 záródolgozatok (szakdolgozatok, diplomamunkák), diákköri dolgozatok, disszertációk, melyek elkészítéséhez a múzeum munkatársai segítséget nyújtottak, ill. maguk készítették azt
II.4 a múzeum kutatói által készített kutatási jelentések
II.5 térképek
II.6 audiovizuális dokumentumok; CD-ROM-ok

III. A gyűjtés nyelvi határai
A könyvtár egyaránt gyűjti a magyar és a világnyelveken megjelenő, tartalmát tekintve gyűjtőkörébe tartozó dokumentumokat; külföldi cserekapcsolat keretében érkezett kiadványok (elsősorban folyóiratok) esetében az egyéb nemzeti nyelveken megjelent irodalmat is.

IV. Az állománygyarapítás forrásai
A könyvtár valamennyi rendelkezésére álló forrásból gyarapítja állományát, a gazdaságossági szempontok ésszerű figyelembevételével.
IV.1 A vételből származó gyarapítás magában foglalja a hazai terjesztőktől vásárolt dokumentumokat.
A múzeumon keresztül bármilyen pénzügyi forrásból beszerzett szakirodalom részét képezi a könyvtár gyűjteményének.
IV.2 A cseréből származó dokumentumok gyarapítása belföldi és nemzetközi
kiadványcsere-kapcsolatokra épül.
IV.3 Ajándékként vételezi be a könyvtár más könyvtárak, múzeumok, egyéb jogi és magánszemélyek által térítésmentesen felajánlott, gyűjtőkörébe tartozó dokumentumokat.

V. Megőrzési kötelezettség
Tartósan őrzi meg a könyvtár
V.1 a külföldi és magyar szakfolyóiratokat;
V.2 a fő- és mellékgyűjtőkörébe tartozó egyedi leltározású műveket;
V.3 a múzeum saját kiadványait, és a múzeumi kutatók által készített dokumentumokat.